miércoles, 21 de diciembre de 2016

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA DE 21 DE DESEMBRE DE 2016. RETROACTIVITAT DEL CARÀCTER ABUSIU DE LES CLÀUSULES EN ELS CONTRACTES CELEBRATS AMB CONSUMIDORSAvui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat la sentència 2016:980 resolent el termini en què ha de tenir efectes la nul·litat d’una clàusula terra per un jutge nacional, i ha declarat que el caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el “restabliment de la situació en la que es trobaria el consumidor en el cas de no haver existit la clàusula”, i per tant, s’han de retornar tots els diners cobrats indegudament com a conseqüència de l’aplicació indeguda de la clàusula des de l'inici de la hipoteca, i no pas des del 9 de maig de 2013, tal i com es venia fent fins ara.

L'article 6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, ha d'interpretar-se en el sentit de que s'oposa a una jurisprudència nacional que limita en el temps els efectes restitutoris vinculats a la declaració del caràcter abusiu, en el sentit de l'article 3, apartat 1, d'aquesta Directiva, d'una clàusula continguda en un contracte celebrat amb un consumidor per un professional, i no pot circumscriure tals efectes restitutoris exclusivament a les quantitats pagades indegudament en aplicació de tal clàusula amb posterioritat a la resolució judicial per la qual va declarar el caràcter abusiu de la clàusula en qüestió.

La declaració del caràcter abusiu de la clàusula ha de permetre que es restableixi la situació de fet i de Dret en la que es trobaria el consumidor  de no haver existit tal clàusula terra, concretament per mitjà de la constitució d'un dret a la restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en detriment del consumidor en virtut de la clàusula abusiva.
Laia Bilbao
Advocada
655138182
lbilbao@boschbilbao.com